Tämä tietosuojaseloste kattaa henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen

rekisteriselosteen tiedot.


1. REKISTERINPITÄJÄ Vihreä Vitriini T:mi +358504040464 Sähköposti:

vihreavitriini@gmail.com


2. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS Rekisterin tietoja käytetään tilausten sekä

asiakassuhteen hoitamiseen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.


3. TIETOJEN KERÄÄMISEN JA KÄSITTELYN PERUSTE Asiakkaan tietoja kerätään

ja käsitellään asiakkaan suostumuksella.


4. . REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Asiakasrekisterissä on seuraavat tiedot

asiakkaasta: - nimi - osoite - puhelinnumero – sähköpostiosoite.


5. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA Asiakkaalta saamiamme tietoja säilytetään niin kauan

kuin yhteydenpito asiakkaan kanssa jatkuu. Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta

arvioidaan viiden vuoden välein.


6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Asiakastietojen säännönmukaiset

tietolähteet ovat yrityksen verkkosivut, sähköposti .


7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N

TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE Asiakasrekisteristä ei luovuteta

tietoja käsittelyyn kolmansille osapuolille EU/ETA - alueelle eikä sen ulkopuolelle.


8. Sähköinen aineisto . Pääsy tietoihin edellyttää käyttöliittymään syötettyä

käyttäjätunnusta, salasanaa ja riittäviä käyttöoikeuksia. Rekisterien sisältämiin

tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään ainoastaan sellaiset

rekisterinpitäjän ennalta määritellyt työntekijät, joiden toimenkuvaan tietojen

käsitteleminen kuuluu.


9. Sähköisessä muodossa olevia tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen

pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan sekä muiden toimien avulla. Tietoihin

pääsy on rajattu niitä työnkuvassaan tarvitseville henkilöille.


10. TIEDON TARKASTUSOIKEUS Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin

tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee

tehdä kirjallisesti (esim. sähköpostitse) rekisterinpitäjälle.


11. TIEDON KORJAAMINEN Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää

rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman,

puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn

pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon

korjaamiseksi.


12. KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus erikseen kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä

itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.